Principis generals del Pacte

Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i l’emprenedoria, inclosa l’economia social, atraient especialment a aquells que tradicionalment no participen en l’activitat empresarial o que pateixen especials dificultats per a la seva integració en el mercat laboral. A més, es treballarà en la supervivència de les empreses, les existents i les de nova creació prestant tutelatge per a la seva consolidació i donant suport a vies de finançament. També es reforçarà el nivell de competències i habilitats dels treballadors i empresaris.

Es potenciarà la creació d’ocupació estable basat en la Innovació primant la qualitat, les noves tecnologies, la R+D+I i la utilització de les TIC a fi d’incrementar la competitivitat de les empreses i de l’economia del Territori del Pacte.

Promoure el desenvolupament de mesures actives i preventives del mercat laboral, i millorar la cohesió social de les persones menys afavorides. L’objectiu és el d’incrementar la taxa d’ocupació, per a la qual caldrà incrementar les condicions per a l’ocupabilitat de les persones i la seva integració social. Les actuacions que es desenvolupen en aquest objectiu han d’adoptar la forma de Plans Integrats d’inserció i ocupació i tindran un caràcter personalitzat, en tant que es tindran en compte les particularitats de cada individu en el disseny de les mateixes. S’actuarà sobre els següents col·lectius: joves, aturats en general, persones amb discapacitat, immigrants i altres col·lectius en risc d’exclusió, que són els que presenten més dificultats de participar en el mercat laboral. També s’afavorirà la conciliació de la vida laboral i personal, facilitant l’atenció a nens, gent gran i persones dependents.

Impulsar la participació en l’educació i en la formació permanent en coordinació amb la comunitat educativa i, en definitiva, contribuir a un dels objectius de l’Agenda de Lisboa, reduir la taxa d’abandonament escolar. Així mateix, s’ha de potenciar la relació entre empreses i institucions formatives perquè els continguts que s’imparteixen en el sistema educatiu s’adeqüen a les demandes del mercat de treball.

Compartir entre els signants del Pacte metodologies d’intervenció, experiències i recursos per a la creació d’ocupació, adaptació i creació d’empreses, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.

La promoció de la cooperació transnacional i interregional per al que es veu amb especial èmfasi a més de l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la creació de xarxes i en l’intercanvi de formadors i alumnes entre institucions i projectes.

Encarar els previsibles problemes derivats de la internacionalització de l’economia i de l’ampliació europea. L’enfortiment de la Competitivitat de l’activitat econòmica a la Plana Baixa a través del capital físic i tecnològic, la diversificació de l’activitat productiva, el desenvolupament sostenible i la inversió en capital humà per facilitar l’accés a l’ocupació i millorar la qualitat dels llocs de treball.

Promocionar, en l’àmbit comarcal, els diferents programes, línies d’acció i ajudes de la Generalitat Valenciana, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea per a la creació d’ocupació, adaptació d’empreses, treballadors i treballadores, la innovació i el desenvolupament empresarial basat en el Coneixement.

Promocionar i divulgar els incentius a les empreses per a la contractació estable de personal.

Fomentar la seguretat i la prevenció de riscos laborals en les empreses del territori.

Reforçar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.